Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (kortweg MR), waarin twee geledingen zitting hebben: de ouders en de leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. De personeelsgeleding wordt gekozen door de leerkrachten. Deelname aan de MR is voor de duur van drie jaar. Ieder jaar wordt er een nieuw lid namens de ouders en namens het team gekozen. Twee leden verlaten dus ieder jaar de MR. De directeur is als adviseur nauw betrokken bij de MR.

De MR-leden in het schooljaar 2016-2017 zijn:

  • Jan-Joost Kortman (ouder)
  • Roel Duijf (ouder en tevens voorzitter)
  • Deniz Özkanli (ouder)
  • Jaap van Zoest (medewerker)
  • Gaby van de Zande (medewerker)
  • Lucas Rood (medewerker)

U kunt de MR bereiken via mr@lwbeekmanschool.nl.

De MR heeft wettelijk adviesrecht en/ of instemmingsrecht over bepaalde zaken die de school betreffen. Voorbeelden hiervan zijn de besteding van geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatie, de ICT- onderwijsontwikkelingen, het kiezen van lesmethoden en verbeteringen van het onderwijs. Onze MR heeft daarnaast ook nog eigen doelstellingen per schooljaar. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de notulen. De notulen van de MR vindt u op het oudergedeelte van de website van de school en op het ouderportaal van ParnasSys. De MR vergadert één keer per zes weken. De data staan op de schoolkalender. De MR heeft een mailadres en u kunt de MR-leden ook altijd persoonlijk benaderen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

ATO-Scholenkring heeft een wettelijk verplichte Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In deze raad is een teamlid en een ouderlid van onze eigen school vertegenwoordigd. Bij voorkeur zijn onze leden ook lid van de MR. Binnen deze raad worden onder andere beleidsveranderingen op stichtingsniveau voorgelegd door het bestuur. Afhankelijk van het onderwerp hebben ouders en/of personeelsleden advies- of instemmingsrecht.

De GMR-leden van schooljaar 2015-2016 zijn: Anke van den Oetelaar en Roel Duijf.