Leerlingzorg

Het volgen van ontwikkelingen

Alle leerlingen worden nauwkeurig in hun ontwikkeling gevolgd. Dit gebeurt door middel van observaties en toetsen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de kinderen worden ongeveer twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen worden volgens het schema van de Bossche toetskalender waarin de afspraken in de regio zijn opgenomen, afgenomen. De resultaten van de Cito-toetsen worden op het rapport van de leerlingen vermeld. Deze resultaten vormen het uitgangspunt van ons leerlingvolgsysteem.

Zorgverbreding

In sommige gevallen hebben kinderen gedurende korte of langere tijd extra aandacht nodig. Het gaat dan om kinderen met leer-, gedrags- of motorische problemen. Het is een belangrijke taak van de school om deze problemen te signaleren en daar aandacht aan te besteden. We noemen dat zorgverbreding. Als de eerste zorg niet voldoende is, stelt de leerkracht een handelingsplan op. Dit plan van aanpak wordt met de ouders besproken zodat zij op de hoogte zijn van de begeleiding van hun kind. Mocht deze begeleiding niet leiden tot de gewenste resultaten dan kan de school het zorgteam consulteren. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, dus nooit zonder toestemming.

Talent en plusklas

De L.W.Beekmanschool biedt ruimte aan leerlingen met cognitief talent om hun talenten te ontwikkelen. Op verschillende manieren kunnen wij deze kinderen een extra uitdaging bieden, door een passend aanbod op groepsniveau of een aanbod dat dit overstijgt.

We hebben ook een plusklas. Het programma bestaat voornamelijk uit werken in een digitale leeromgeving met uitdagende leeractiviteiten en ondersteuning door de Plusklasleerkracht. De kinderen volgen leeractiviteiten die aansluiten bij hun denkniveau en denkstijl. Individueel en in groepsverband wordt er gewerkt aan het leren leren, plannen, presenteren en reflecteren op gemaakt werk. Niet alleen tijdens het wekelijkse contactmoment, maar ook tijdens de zelfstandige verwerkingstijd in de eigen groep.

Samenstelling van de groepen

De school is in jaargroepen georganiseerd. In groep 1-2 zitten kinderen uit de leeftijdsgroepen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Wij hebben daar vanuit een sociaal en didactisch oogpunt voor gekozen. Dit schooljaar zijn er geen combinatiegroepen. Elk jaar wordt dit opnieuw bekeken op basis van leerlingenaantallen.

In onze schoolgids (hoofdstuk 8)  kunt u meer informatie lezen over leerlingzorg. Daarin komen onder andere aan bod:

  • dyslexie en leesproblemen;
  • de schoolmaatschappelijk werker;
  • de jeugdgezondheidszorg;
  • de logopediste;
  • passend onderwijs.